Yunxi Zhujing Bamboo - study 6
Hangzhou, China
2015
Yunxi Zhujing Bamboo - study 1
Hangzhou, China
2015
Yunxi Zhujing Bamboo - study 5
Hangzhou, China
2015
Yunxi Zhujing Bamboo - study 2
Hangzhou, China
2015
Yunxi Zhujing Bamboo - study 3
Hangzhou, China
2015
Yunxi Zhujing Bamboo - study 4
Hangzhou, China
2015